GENERAL KNOWLEDGE

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4 | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4 หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

สารบัญ

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4 | มีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ


วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ


คลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ (ซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พืชและประเภทของพืช ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 สำนักพิมพ์ พว.)

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4


หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1


DLTV1 วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว รายการ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.การสังเกต
2.การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
3.การลงความเห็นจากข้อมูล

ด้านคุณธรรม
1.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
3.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำถาม
2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ติดตามสื่อและใบงานเพิ่มเติมได้ที่
https://dltv.ac.th
https://www.dlf.ac.th

ส่วนต่างๆของพืช
พืช
การเติบโตของพืช

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1

ใบของพืชทำหน้าที่อะไร (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)


วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 1
บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
กิจกรรมที่ 1.2 ใบของพืชทำหน้าที่อะไร

เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมที่ 1.2 ใบของพืชทำหน้าที่อะไร
1. แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม และฉันรู้อะไร (https://drive.google.com/file/d/1IvDSoRbUpwfZyFUsmagzBqrLcZe9c0of/view?usp=sharing)

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

ใบของพืชทำหน้าที่อะไร (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)

วิทย์ ป.4 คาบ 8 (5 มิ.ย.63) ปากใบ (stoma)


กิจกรรมที่ 4 หน้า 21
ตอบคำถามท้ายคลิป 5 ข้อ

วิทย์ ป.4 คาบ 8 (5 มิ.ย.63) ปากใบ (stoma)

หน้าที่ของใบพืช


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้
ตอนที่ 10 : หน้าที่ของใบพืช

โดย ศ.ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
www.cab.ku.ac.th/suntaree

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา
อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

See also  "อาเจ็ก" คือใคร ? อาชาย หรือ น้าชาย | เกมกระชากล้าน ซีซั่น 2 | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

วันที่ 25 เมษายน 2562

การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตภาคใต้

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (AGBIO) ปี 2561

หน้าที่ของใบพืช

โครงสร้างและหน้าที่ของใบ วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)


จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายโครงสร้างทั่วไปของใบพืช
2. อธิบายการเจริญเติบโตของใบพืช
3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างใบพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
4. อธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างของใบและสภาพแวดล้อมที่พืชขึ้นอยู่

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิต คิดอยู่
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

โครงสร้างและหน้าที่ของใบ วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4


การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง
ผลิตโดย สสวท.
สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ “หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4”
หน้า 45 http://www.scimath.org/ebook/sci/p4/student/
วิทยาศาสตร์ ป.4

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4

ส่วนประกอบของพืช


ส่วนประกอบของพืช

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ใบทําหน้าที่อะไร.

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ดูบทความที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใบทําหน้าที่อะไร.

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ “หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4” หน้า 45 ….

acerthailnd หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4.

ใบทําหน้าที่อะไร

[vid_tags]

#การทดลองใบทำหนาทอะไรบาง #วทยาศาสตร #ป4

การทดลองใบทำหน้าที่อะไรบ้าง วิทยาศาสตร์ ป.4

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

10 Comments

  1. ขออนุญาตนำ VDO บ้างสอนเป็นสื่อการสอนสอนนักเรียนนะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button