GENERAL KNOWLEDGE

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560
ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ว 1.2 ป1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้

• พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด
ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

เรียนผู้ชมทุกท่าน จุดประสงค์ของผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นการ์ตูนเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ขอบคุณสำหรับการรับชม หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย ทางผู้ผลิต พร้อมรับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

ทีมงานผู้ผลิตการ์ตูน Lipda Pola

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อหนังสือแบบเรียน/สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์/Day camp/จัดห้องเรียน/เทรนนิ่ง/สั่งซื้อหุ่นยนต์ mBot
Facebook : Imagineering
https://www.facebook.com/Imagineering706643252724082/?ref=page_internal

Makeblock Imagineering
https://www.facebook.com/MakeblockimagineeringThailand569716430051724/

Website : www.imagineering.co.th

Home

Email : imagineeringedu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02331272930/0864151759 ครูเหน่ง/0933646914 ครูติ๊ก

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา

ส่วนประกอบของพืช


ส่วนประกอบของพืช

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1


DLTV1 วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว รายการ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.การสังเกต
2.การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
3.การลงความเห็นจากข้อมูล

ด้านคุณธรรม
1.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
3.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำถาม
2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ติดตามสื่อและใบงานเพิ่มเติมได้ที่
https://dltv.ac.th
https://www.dlf.ac.th

ส่วนต่างๆของพืช
พืช
การเติบโตของพืช

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1

วิทยาศาสตร์ ป.1 Plant ลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆ ของพืช(Life Science) Lipda pola EP.40 ความลับของพืช


See also  สอนภาษาซี C: การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ... case | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560
ตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ว 1.2 ป1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด

เรียนผู้ชมทุกท่าน จุดประสงค์ของผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นการ์ตูนเพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว ขอบคุณสำหรับการรับชม หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย ทางผู้ผลิต พร้อมรับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

ทีมงานผู้ผลิตการ์ตูน Lipda Pola

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อหนังสือแบบเรียน/สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์/Day camp/จัดห้องเรียน/เทรนนิ่ง/สั่งซื้อหุ่นยนต์ mBot
Facebook : Imagineering
https://www.facebook.com/Imagineering…

Makeblock Imagineering
https://www.facebook.com/Makeblockim…

Website : www.imagineering.co.th

Home

Email : imagineeringedu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02331272930/0864151759 ครูเหน่ง/0933646914 ครูติ๊ก

วิทยาศาสตร์ ป.1 Plant ลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆ ของพืช(Life Science) Lipda pola EP.40 ความลับของพืช

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)


วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 1
บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
1. รู้หรือยัง (https://drive.google.com/file/d/1nhiH5ZBp5BiqUBfPQtnBW3sfJ8Bmd_YM/view?usp=sharing)

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)

เพลง ส่วนประกอบของพืช


เพลงประกอบสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2

เพลง ส่วนประกอบของพืช

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ


คลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ (ซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พืชและประเภทของพืช ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 สำนักพิมพ์ พว.)

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ

ลักษณะของพืช I ส่วนต่างๆของพืช I เกณฑ์การจำแนกพืช


ลักษณะของพืช ส่วนต่างๆของพืช
วิทยาศาสตร์ ว 14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหัวเด่น
เราสามารถจำแนกพืชตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. พืชมีดอก ได้แก่ ทานตะวัน มะม่วง มะยม ฯ
2. พืชไม่มีดอก ได้แก่ เฟินมะขาม มอส ฯ
เรียนออนไลน์ ครูตา
📌 📌สนใจสื่อการสอนออนไลน์สำหรับใช้ในชั้นเรียนคลิกไปที่เพจครูตาลิงก์ตรงนี้เลย👇👇
เพจแจกฟรีสื่อการสอน by kruta
https://bit.ly/3cg66WJ
☘️เพจนี้แบ่งปันสื่อการสอน by kruta ทั้ง ใบงาน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการสอน power point เกม สื่อการสอน สอนออนไลน์ ภาพ เสียง คลิป ทดลองวิทยาศาสตร์
☘️แบ่งปันเพื่อการศึกษาแชร์ต่อๆได้เลย
☘️ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้
☘️อย่าลืมกดแชร์ ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ🙏🙏

ลักษณะของพืช I ส่วนต่างๆของพืช I เกณฑ์การจำแนกพืช

วิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วย 3 EP 1 เรื่อง ส่วนต่างๆของพืช Part of Plant


ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน
เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปโดย

รากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ
ทำหน้าที่ดูดและลำเลียงน้ำไปทั่วลำต้น

ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน

ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนทำหน้าที่สร้างอาหาร

ดอกอาจมีสีรูปร่างแตกต่างกัน
แต่จะทำหน้าที่เดียวกันคือการสืบพันธุ์

ผลมีเปลือกและเนื้อห่อหุ้มเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ทีมงาน Edukids planet Imagineering IMAKE โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ กรุงเทพ และ Lipdapola

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สั่งซื้อหนังสือและสื่อวิชาวิทยาการคำนวณ /หนังสือและะสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/Day camp/จัดห้องเรียน/เทรนนิ่ง/สั่งซื้อหุ่นยนต์ mBot/mTiny/Arduino education/ClassVR/Droneblock/RobotArm/Dobot Magician/VEX Robotics/MakeX Robotics&Maker Competition
Facebook : Imagineering
Facebook : Makeblock Imagineering Thailand
Facebook : IMake Innovation
Facebook : Arduino education thailand
Website : www.imagineering.co.th
IMAKE : www.imakethailand.org
www.edukids.co.th
Email : imagineeringedu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02331272930/0864151759 ครูเหน่ง/0933646914 ครูติ๊ก

วิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วย 3 EP 1 เรื่อง ส่วนต่างๆของพืช Part of Plant

หน้าที่ส่วนต่างๆ ของพืช ป 1


See also  Photoshop ตอน 4 ทำรูปติดบัตร 2 นิ้ว | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

หน้าที่ส่วนต่างๆ ของพืช ป 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ส่วนต่างๆของพืช.

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา
วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ดูที่นี่.

acerthailnd.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

ส่วนต่างๆของพืช

[vid_tags]

#วทยาศาสตร #ป1 #สวนตางๆ #ของพช #part #plantLife #Science #EP8 #ตอน #สวนผกของลปดา

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนต่างๆ ของพืช part of plant(Life Science) EP.8 ตอน สวนผักของลิปดา

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button